Kategorie

Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Suma

Podane ceny są cenami brutto

Realizuj

 

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Nordlook Tomasz Jaworski, ul. Lea 212/19, 30-133 Kraków). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Regulamin

 

1. Sklep Nordlook.pl  prowadzony jest przez firmę: 

   Nordlook Tomasz Jaworski
   ul. Lea 212/19
   30-133 Kraków
   NIP: 677-178-74-49,
   REGON: 122773727,
 

   KONTO BANKOWE: 81 1140 2004 0000 3302 7860 6426

    dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
    osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”. 

3.  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. 

4. Wszystkie towary oferowane w sklepie Nordlook są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad
     fizycznych jak i p
rawnych.

5. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za 
    pobraniem 
następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych  przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie  Sprzedającego.

6. W przypadku towaru znajdującego się w Magazynie ( towar oznaczony symbolem „Wysyłka w 48 h”) wysyłka    
     następuje nie 
później niż 2 dni robocze od rozpoczęcia realizacji. Wysyłka towaru sprowadzanego na życzenie
     Klienta (za zgodą 
Sprzedającego) bądź oznaczonego innym terminem dostawy niż „Wysyłka w 48h” następuje 
     najpóźniej 2 dni robocze od 
otrzymania towaru od Producenta. Klient zostanie powiadomiony o planowanym 
     czasie oczekiwania na wysyłkę zamówienia.

     Odbiór osobisty możliwy jest wyłącznie w siedzibie firmy po uprzednim uzgodnieniu terminu dogodnego 
     dla Sprzedającego i Klienta.   


7. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie sklep niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o
     najbliższym 
możliwym terminie dostawy, a w przypadku wyczerpania zapasów u producenta o braku możliwości
     realizacji zamówienia.

8. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura) jest wysyłany wybranym przez
    Klienta
 przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres. 

9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową 
    zgodnie 
z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi 
    stosownymi 
przepisami prawa.

10. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące
       sposobu realizacji zobowiązania, należy przes
łać wraz z reklamowanym towarem na adres Sprzedającego. Sklep
       ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem
       niezgodności. 
Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru, bądź
       usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. 
 

11. W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy
      bez podania przyczyn, wed
ług ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na
      odleg
łość. Nieuszkodzony towar z podpisanym oświadczeniem o rezygnacji z zakupu i wskazanym
      numerem rachunku bankowego Klienta, na który nastąpi zwrot kosztów zamówionego towaru należy przesłać
      na adres Sprzedającego.  S
przedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

12. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt sklepu nie będą przyjmowane.

13. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają 
      podatek VAT). 
Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy. Koszty dostawy określone są w cenniku dostaw :
      http://nordlook.pl/content/1-koszt-dostawy

16. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
      z 29.08.1997 r . 
(Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną
      (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy 
składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu
      wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu 
realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w 
      każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania 
swoich danych osobowych.

17. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w
      ten sposób 
interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym
      prawem Sprzedający 
deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce
      zakwestionowanego przepisu regulaminu.

18. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na 
      wskazany przy 
rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed
      wejściem w życie nowego 
regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do
      obowiązującego stanu prawnego.

19.  Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin 
 
      http://nordlook.pl/content/3-regulamin.  W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki
       posprzedażowej 
Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za
       wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient 
uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o
       wyborze aktualnego jako obowiązującego.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy
       prawne. Kwestie 
sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Wersja 4.2 (Kraków, 06.2013)